OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Na základě zákona 101/2000 Sb. a Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sděluji informace o zpracování osobních údajů. Správcem vašich údajů je: Ondřej Konopásek IČO 74868390. Webová adresa je: https://www.borko.cz/.

2. ZPRACOVÁVÁM NÁSLEDUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Kontaktní údaje zákazníka, tj. osobní údaje mně umožňující se zkontaktovat se zákazníkem, jako e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, jméno a příjmení.
 2. Údaje o zákazníkových objednávkách, tj. údaje o požadovaných službách, které si objednal, způsobu jejich provedení a plateb.
 3. Údaje o zákazníkově chování na webu, služby, které si zobrazuje, odkazy, na které kliká, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky, a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlíží, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a podobných technologií pro identifikaci zařízení včetně lokalizačních a přístupových údajů.
 4. Údaje o zákazníkově chování při čtení zpráv, které mu zasíláme, to znamená, že ukládáme časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém tyto zprávy čte, mezi které patří IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze, a také údaje získané ze souborů cookies a podobných technologií.

3. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁM?

Zpravidla zpracovávám osobní údaje, které mi poskytnou zákazníci přímo v rámci objednávání služeb nebo při telefonické komunikaci a komunikaci elektronickou poštou.

4. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EU

Nemám v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. BEZPEČNOST INFORMACÍ

Při práci s osobními údaji dodržuji všechna nařízení, která stanovuje zákon a právní předpisy České republiky a Evropské unie a přijímám opatření pro omezení rizik spojených s neoprávněným přístupem či ztrátou.

6. JAKÁ PRÁVA MÁ ZÁKAZNÍK PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 1. Právo na přístup, v jehož rámci má zákazník právo vědět, jaké údaje o něm zpracovávám, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jeho osobní údaje získávám, komu je předávám, kdo je zpracovává a jaká má zákazník další práva související se zpracováním osobních údajů. Všechny tyto informace naleznete výše. Jestliže si nebude zákazník jistý, jaké osobní údaje o něm zpracovávám, může se na tuto skutečnost dotázat a pokud tyto údaje zpracovávat budu, má zákazník právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup může zákazník požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, další kopie s poplatkem.
 2. Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné, v jehož rámci má zákazník právo na to, aby bez zbytečného odkladu byly opraveny, popřípadě doplněny, a to po patřičném ověření zákazníkovi totožnosti.
 3. Právo na výmaz, v jehož rámci má zákazník v některých případech právo, aby bez zbytečného odkladu byly jeho osobní údaje vymazány. Jedná se o následující případy:
   zákazníkovi osobní údaje už není potřeba uchovávat pro účely, pro které byly zpracovávány,
   zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný a zároveň není jiný důvod, pro který by tyto údaje byly  potřebné nadále zpracovávat,
   zákazník se domnívá, že prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů zákazníka jsou i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo určení výkonu nebo obhajobu právních nároků.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. S těmito podmínkami souhlasíte odesláním internetového formuláře. Odesláním potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Aktuální platné znění podmínek ochrany osobních údajů je vždy zveřejněno na https://www.borko.cz/.
 3. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na můj e-mail: info@borko.cz nebo telefonicky +420 608 018 808.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 31. 7. 2019.